தமிழ் இணையங்களின் சங்கமம்

மகாபாரத, குட்டிக் கதை, கதை